Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.6 Право /Гражданско и семейно право-правен режим на интелектуалната собственост/, обявен в ДВ,бр.64/3.08.2018