Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.6 Право /Гражданско и семейно право/, обявен в ДВ.бр.61 от 28 юли 2017 г.