Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.6 Право (Наказателно право), обявен в ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.