Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Новини / Създадена е фондация "120 години Юридически факултет"

   

ФОНДАЦИЯ „120 ГОДИНИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

1504 София, бул. „Цар Освободител” № 15, каб. 297

Банкова сметка: ЦКБ клон Химимпорт IBAN: BG63 CECB979010D0967800;

BIC: СЕСBBGSF

Цели:

-Насърчване на обучението и научноизследователската дейност в областта на правото и международните отношения;

- Осъществяване, поддържане и насърчаване на изяви на зъвършилите специалностите „Право“ и „Международни отношения“

 

Дейности:

- Организиране, финансиране или популяризиране на разработки в областта на правото и международните отношения с приложен и научен характер на студенти, докторанти, специализанти или преподаватели от Юридически факултет на СУ «Св. Климент Охридски».

- Организиране, финансиране или популяризиране на научни, творчески и тържествени изяви на студенти, възпитаници и преподаватели от Юридически факулет на СУ «Св. Климент Охридски».

- Организиране и популяризиране на срещи на възпитаници и завършили Юридическия факултет на СУ «Св. Климент Охридски».

- Осъществяване на учебни и научноизследователски програми в областта на правото и международните отношения.

- Организиране и подпомагане провеждането на симпозиуми, семинари, конференции, кръгли маси, конкурси в страната и чужбина.

- Организиране и подпомагане на обмена между преподаватели и студенти от Юридически факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и преподаватели и студенти от чуждестранни научни организации и институти.

- Организиране и подпомагане провеждането на краткосрочни специализацииина преподаватели и студенти в страната и чужбина при направени целеви дарения.

- Подпомагане изграждането на обекти с учебно или научно-изследователско предназначение, ползвани от Юридически факултет на СУ «Св. Климент Охридски».

- Организиране на информационна дейност относно целите на Фондацията с оглед привличане на дарители от страната и чужбина.

- Подпомагане на проекти, свързани с развитието, разпространението и популяризирането на научни постижения в областта на правото и международните отношения.

- Създаване и поддържане на контакти с лица и организации в страната и чужбина, чиято дейност е в областта на правото и международните отношения.

- Отпускане помощи, стипендии и награди на конкурсна основа при направени целеви дарения.

- Осъществяване на правни изследвания и изготвяне на проекти за нормативни актове по възлагане.

Управителен съвет:
проф.д-р Сашо Пенов- декан на Юридически факултет при СУ "Св.Кл. Охридски"
предсесател на управителния съвет
Даниела Доковска- адвокат, председател на Висшия адвокатски съвет
Димитър Танев- нотариус, председател на Нотариалната камара
Владимир Кинкин- адвокат от САК
Пламен Младенов- юрист
доц. Анета Антонова- зам.декан на Юридически факултет на СУ"Св. Кл.Охридски"
проф.Иван Русчев- зам.декан на Юридически факултет на СУ"Св. Кл.Охридски"