Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За кандидат-студенти / ПРИЕМ - МАГИСТРИ

   
SU - Cover-2
 • Магистърски програми в редовна, задочна и дистанционна форма за специалисти и неспециалисти на български и английски език
 • Повечето магистърски програми са с продължителност 2 семестъра
 • Прием от зимния семестър и от летния семестър за някои магистърски програми
 • Прием само въз основа на общ успех от дипломата и устно събеседване
 • Повече информация относно обучението и графика на събеседванията можете да откриете в СТРАНИЦИТЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ.

 

ВАЖНО!

 • За кандидати с чуждестранни дипломи – необходимо е да следвате Процедура по признаване на дипломите и заедно с кандидатстването си за магистърска програма в Стопанския факултет да подадете документи в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ за признаване на висше образование в чужбина. За повече информация: Боряна Ванева (тел. 02/9308 522) и Анник Теодосиева (тел. 02/9308 522).

! Процедурата по признаване отнема около 2 месеца, считано от момента, в който сте получили потвърждение за предоставянето на всички необходими документи, и тя следва да бъде стартирана възможно най-рано.

 • Кандидат-магистрите, които са завършили бакалавърска степен със 180 или 210 кредита и не притежават друга магистърска степен, могат да кандидатстват само в 4-семестриални магистърски програми в съответното професионално направление.
 • Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от „добър“. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.

Информация за зимния прием за учебната 2024/2025 г.:

 

Кандидатстването в магистърски програми с прием от зимния семестър на учебната 2024/2025 г. се осъществява на всеки един от трите етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Кандидатстването е само онлайн и е необходимо да си създадете профил в платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

Информация относно електронното подаване на документи и плащанията в рамките на кандидатмагистърската кампания можете да откриете в Ръководство за потребителя.

 

Събеседванията се провеждат по график за всяка магистърска програма.

 

В електронната платформа за кандидатстване трябва да прикачите следните документи:

 • За кандидати, завършили български университети - сканирано копие на диплома за висше образование в ОКС „бакалавър“ (или ОКС “магистър” след средно образование);
  • Ако имате друга магистърска степен в професионално направление 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика, придобита след завършването Ви в ОКС “бакалавър”, прикачете я към документите за кандидатстване;
  • Студенти само от Софийския университет "Св. Климент Охридски", за които предстои издаване на диплома, могат да кандидатстват с уверение;
  • Студенти, завършили други висши училища в страната, на които предстои издаване на диплома, могат да кандидатстват само с академична справка, която включва среден успех от семестриалните изпити с хорариума на отделните дисциплини и успеха от държавните изпити.
 • За кандидати, придобили образователно-квалификационна степен на висше образование в чужбина - оригинал и легализиран превод на дипломата за висше образование, както и документ за признаване на висшето образование в чужбина от страна на СУ "Св. Климент Охридски" или от Министерството на образованието и науката.
 • Сканирано копие на диплома за средно образование;
 • Допълнителни документи (мотивационно писмо, автобиография, документ доказващ владеенето на език) според изискванията на съответната магистърска програма.

 

ВАЖНО!

* Всички страници от дипломите трябва да са обединени в един файл. Ако сте направили снимки на документите си, те трябва да са чисти и ясни (без видимост на странични предмети).

* В електронната платформа за кандидатстване има ограничение до 200 МВ на максималния размер на документите, които се прикачват, както и трябва да се посочи техният вид. Уверете се, че предоставените от Вас документи не надвишават този размер и правилно сте посочили какви документи прикачвате.

 

Таксите за събеседване се заплащат само онлайн чрез https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ (с банкови карти и през Epay). Може да платите и по банков път, като посочите банковата сметка на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и следните данни:

БНБ - централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 1. Вашите имена
 2. Такса за кандидатстване за магистърска програма – основание
 3. Задължително се посочва Стопански факултет

 

! ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА НА ФИРМА:

В основанието на платежното нареждане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се напише:

 • Такса събеседване за магистърска програма (МП); Стопански факултет

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ в случая е кандидатът за магистърската програма.

НАРЕДИТЕЛ е фирмата, на която ще бъде издадена фактурата. Парите трябва да постъпят от банкова сметка на фирмата.

Трябва да изпратите копие от платежното нареждане и следните данни за фирмата - наименование, адрес, МОЛ и ЕИК на Венцислав Стоилов (v.stoilov@feb.uni-sofia.bg) и Маргарита Драганова (m.draganova@feb.uni-sofia.bg).

 

При затруднения с подаването на документите или други въпроси, свързани с кандидатстването, може да се обръщате към екипа ни на имейл: kmk@feb.uni-sofia.bg и на тел. 0878 622 429.

 

Магистърските програми на Стопанския факултет във Facebook: facebook.com/feba.masters (въпроси и отговори)