Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Финална среща по проекта COP21:RIPPLES – Horizon 2020, с участието на Стопанския факултет

   

11.02.2020

 

 

Финалната среща по проекта COP21:Ripples, финансиран от програма Horizon 2020, се проведе на 30 януари 2020 в Брюксел, където Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ беше представен от ас. Мария Трифонова. В проекта координатор от страна на Стопанския факултет е доц. д-р Атанас Георгиев. Резултатите от проекта и описание на дейностите са налични в създадения за целта уебсайт: https://www.cop21ripples.eu/librarycat/deliverables/ .

 

COP21-RIPPLES

 

На срещата бяха изнесени окончателните резултати от проекта, сред които:

 

  • Изводите, направени по отношение на адекватността на сценариите за постигане на границата на затопляне от съответно 2°C или 1.5°C
  • Количествен и качествен анализ на последиците от декарбонизацията за финансовата система
  • Отчет за въздействието на националния принос за достигане на определените лимити върху БВП, заетостта и разпределението
  • Задълбочен анализ на международното управление и ролята на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата в ключови области (иновации, финанси, клубове)

 

Срещата беше и повод за представяне на проекта EUCalc, чиято цел е да предложи на академичната общност, бизнеса и вземащите решения на правителствено ниво достъпен и динамичен модел за количествено определяне на секторното търсене на енергия, траекториите за развитие на парниковите газове и социалните последици от начина на живот и избора на енергийни технологии в Европа.

 

След представяне на постигнатото в рамките на двата проека, беше отворен политически диалог на тема „ Възможно ли е Европейската Зелена Сделка да ни доведе до целта за създаване на ниско въглеродно общество?“. От страна на европейските институции думата взеха Филип Тулкенс и Гуен Ботрел (ГД Научни изследвания и иновации), Питър Хендли (ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП), Оливия Гипни и Сирил Лоазел (ГД Действия по климата), a Тиери Филипона от Finance Watch представи възможностите за финансиране на плана, заложен в Зелената сделка.