Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ успешно защитиха магистърски тези

   

19.02.2019

На 19 февруари 2019 г. четирима дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопански факултет завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи пред държавна изпитна комисия.

ИУО

Успешно-защитилите дипломанти от катедрата са:

- Лилия Пламенова Иванова, маг. програма „Икономика и управление на туризма“, с тема „Развитие на конгресния туризъм в дестинация София“ и научен ръководител проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова

- Борислав Иванов Младенов, маг. програма „Икономика и управление на публичния сектор“, с тема „Новият публичен мениджмънт за ефективно управление на държавата (на примера на Република България)“ и научен ръководител доц. д-р Маргита Панова

- Весела Пламенова Насева-Кондова, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Процеси, свързани с управлението на рисковете в електроразпределително дружество (по примера на Групата на EVN)“ и научен ръководител Калоян Стайков

- Мартин Живков Георгиев, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Изкуствен интелект в транспорта" и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев