Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / БНБ обявява свободни работни места за редактори в отдел „Печатни издания“, дирекция „Административна“

   

12.12.2023

 

Българската народна банка обявява свободни работни места за редактори в отдел „Печатни издания“, дирекция „Административна“.

imgonline_com_ua_compresstosize_kylihqwtyoxyi5f5_reference_reference_reference_reference_reference_reference

Обща характеристика на длъжността:

 • Участва в цялостния процес на издаване на периодичните и непериодичните публикации на БНБ;
 • Превежда, редактира текстове от/на български/английски език, коригира на съответния език с цел постигане на точност, яснота и стил, оформя документи и издания на Банката;
 • Отговаря за навременното и качествено превеждане/редактиране на изданията, за спазването на утвърдения график на възложените за изпълнение издания;
 • Редактира българските/английските текстове в съответствие с правилата на съвременния книжовен език.

Минимални изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Предпочитани специалности – икономика, филология, журналистика;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според европейската езикова рамка);
 • Безупречна езикова култура на български език;
 • Широка обща култура;
 • Умения за работа в екип.

С предимство ще се ползват кандидатите с издателски и/или редакторски опит, познания по други езици, по предпечат и/или дигитални публикации и добри познания за работа с MS Office.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, с писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще съдържа следното:

 • текст за редактиране и коригиране на български език на икономическа или финансови тема и текст за редакция на превод от английски език по въпроси на еврозоната/Евросистемата;

и/или

 • текст за превод от български на английски език на икономическа или финансова тема и текст за превод от английски на български език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена на интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика „Кариери“. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 31.12.2023 г. по един от следните начини:

 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;
 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси“;
 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.