Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / БНБ обявява свободни работни места за експерт в отдел „Инвестиции“, дирекция „Ковчежничество“

   

27.11.2023

 

Българска народна банка обявява свободни работни места за експерт в отдел „Инвестиции“, дирекция „Ковчежничество“.

imgonline_com_ua_compresstosize_kylihqwtyoxyi5f5_reference_reference_reference_reference_reference

Обща характеристика на длъжността:

 • Управление на портфейли;
 • Следене и анализиране на финансовите пазари;
 • Разработване и прилагане на инвестиционни стратегии;
 • Сключване на сделки от името и за сметка на БНБ, свързани с управлението на валутните резерви и с други дейности на банката при операции с валути и други активи.

Изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Специалност – финанси, икономика, математика, МИО;
 • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 • Познания в областта на управлението на портфейли;
 • Отлични умения за общуване, включително добри умения и способност да пише ясно и добре обосновано по различни икономически и финансови теми на български и английски език.
 • Много добри умения за работа с MS Excel, MS Word и MS Power Point.

С предимство ще се ползват кандидатите, които владеят друг чужд език, имат познания за работа с терминалите на Bloomberg и Reuters, както и с преминати степени на CFA програмата.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика „Кариери“. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 05.01.2024 г. по един от следните начини:

 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;
 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;
 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.