Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / FEBA TV - видео новини / Видео-новини и медийни участия / Д-р Розалина Козлева: Има ли готовност бизнесът да усвои 7,55 млрд. лв. за зелени инвестиции

   

17.06.2022

 

Статия на д-р Розалина Козлева в брой 509 на „Наблюдател Енергетика“

Българската икономика е една от най-ресурсоемките в ЕС, изоставайки от държавите членки на общността по отношение на прилагането на принципа на кръгова икономика и по внедряване на екоиновационни дейности. В резултат на това енергийната интензивност на българската промишленост остава най-висока в ЕС, при почти тройно по-високо ниво спрямо средното за ЕС. На 18 май 2022 г. Европейската комисия стартира Плана REPowerEU насочен към спестяване на енергия, диверсификация на енергийните доставки и ускорено внедряване на възобновяема енергия в домовете, индустрията и производството на електроенергия.

green_investment_shutterstock_211760089

Дългосрочните цели за 2030 г. са повишени:

  • Целевият дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на Съюза на енергията се повишава от 40% на 45%.
  • Целта за намаляване на потреблението на енергия се повишава на 13% от 9%.

От гледна точка повишаване цените на енергийните ресурси, всички ползватели на електроенергия следва да се ориентират към енерго-ефективни начини на използване на ресурсите. Значително по-високите цени за електрическата енергия са вече факт и, независимо от мерките на правителството, въздействието им върху цялата икономика ще бъде все по-осезаемо. За бизнеса това означава анализ и оптимизация на разходите, от една страна, и внедряването на мерки за енергийна ефективност и инвестиции във възобновяеми енергоизточници, от друга. Това се отнася не само за производствените предприятия, но и всички потребители на електрическа енергия и горива.

Какви са възможностите?

В основата за реализация на плана REPowerEU е Механизмът за възстановяване и устойчивост. В Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени средства в размер на 7.55 милиарда лева за реализация на проекти и реформи по компонент „Нисковъглеродна икономика“.

Основни направления в този компонент, насочени към бизнеса са:

  • Механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници заедно със сметките за енергия;
  • Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ;
  • Схема за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз;
  • Либерализация на пазара на електрическа енергия;
  • Схема в подкрепа на изграждането на минимум 1,4GW ВЕИ и батерии.

В момента тече оценка на държавния административен капацитет за управление на тези средства и е публикуван проект на Постановление на МС за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана, като до края на текущата година следва да бъдат разработени първите схеми за финансиране. Компанията, която ръководя, е с 20-годишен опит в областта на бизнес планирането, подготовката и оценката на проекти и сме запознати с това, колко е важно бизнесът да бъде подготвен и проактивен. Това е свързано с подготовка на проектите и обосновка на инвестициите от гледна точка на възвращаемост, изчисляване въздействието на инвестициите за редуциране на емисиите на парникови газове и други важни индикатори, необходими за оценка на проектните предложения от финансиращите институции.