Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Приложна икономика

   

 

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Цели: Магистърската програма по Приложна икономика има за цел да подготвя специалисти с високи аналитични и практически умения, които да изследват и анализират икономическите проблеми. Тя дава възможност на студентите да се специализират в две области Макроикономика или Икономика на фирмата.

 

В специализация “Макроикономика” на основата на познаването на принципите и инструментите на монетарната, фискалната, социалната и други политики от бакалавърските програми, те ще придобият знания и практико-приложни умения, т.е. ще се запознаят с анализирането и правенето на макроикономическата политика. В специализация “Икономика на фирмата” студентите ще придобиват умения за изследване на структурата на пазарите, за разкриване на икономическите проблеми на фирмите, за предлагане на решения, както и за реализацията на тези решения

 

От тези позиции целта е да се предложи на студентите програма, която е приложна, но базирана на солиден теоретичен фундамент.

 

Организация на учебния процес: Обучението в магистърската програма по Приложна икономика е организирано в три семестъра и завършва със защита на магистърска теза. През първия семестър студентите изучават учебните дисциплини, които са общи за двете специализации, а през втория – профилираните за съответната специализация дисциплини. Подготовката и защитата на магистърската теза, в т. ч. и преддипломния проект се осъществяват през последния трети семестър.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен по Икономика или Стопанско управление .

 

Квалификация: Студентите, завършили програмата получават образователно-квалификационна степен Магистър, квалификация “Икономист” и придобиват права да заемат широк кръг длъжности във всички публични и частни институции, неправителствения сектор и университетите.

 

Дипломантите от специализация “Макроикономика” успешно могат да се реализират в икономическите министерства, в Българска народна банка, Национален осигурителен институт, в държавните агенции, както и във ведомства като Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, търговските банки, консултантските организации и други. Дипломантите от специализация “Икономика на фирмата” са подготвени за реализация в икономически, финансови и търговски дирекции на частни и/или държавни фирми, в кредитни дирекции на търговски банки, в икономически министерства или агенции, в общинската администрация и други.

 

Прием:

За прием в програмата кандидатите се явяват на писмен тест и устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успехът от държавния изпит ( защита на дипломна работа) и оценките от писмения изпит и събеседването. Крайното класиране става според бала и посочените желания.

 

· Тематичен въпросник за приемен изпит

 

Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите могат да постъпят в различните публични институции и преди всичко в основните икономически министерства, като Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Българска народна банка, Агенцията по приватизация и др., както и в такива ведомства като Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и др.

 

Учебен план за уч. 2014-2015 г. (pdf)

 

Архив:

Учебен план на програмата Приложна икономика: 2012-2013 г. (pdf)

Учебен план на програмата Макроикономика: 2012-12 г. (pdf)

Учебен план на програмата Икономика на фирмата: 2011-12 г. (pdf)