Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Часове и зали на защитите на магистърски тези - юли 2013

   

01.07.2013

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ – ЮЛСКА СЕСИЯ

2012-2013 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА"

 

Макроикономика; Икономика на фирмата

 

Защита на магистърски тези 15 юли 2013 г. (понеделник) – 9,00 ч. в Стопански факултет, зала 304

 

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ"

 

Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги; Икономика и мениджмънт на науката, образованието и иновациите; Икономика и управление на публичния сектор; Икономика и управление на сгради и съоръжения; Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство;Икономика и управление на туризма; Икономика и управление на аграрния сектор;Бизнес администрация-Икономика и управление на здравеопазването;

 

 

 

Защита на магистърски тези на 15 юли 2013 г. (понеделник) - 9,00 ч. в Стопански факултет, зала 300

 

 

 

КАТЕДРА "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

 

Бизнес администрация-Стратегическо управление; Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси;

 

 

 

Защита на магистърски тези – 12 юли 2013 г. (петък) – 9,00 ч. в Стопански факултет, зали 300, 304, 306 и 307

 

 

 

КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

 

Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи, Актюерство и управление на риска

 

 

 

Защита на магистърски тези – 08 юли (понеделник) 2013 г. от 9,00 ч. в Стопански факултет, зала 304

 

 

 

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО”

 

Счетоводство и контрол

 

Финанси и банково дело

 

Защита на магистърски тези – 09 юли 2013 г. (вторник) от 9,00 ч. в Стопански факултет, зала 304.