Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / "Психология на здравето" - една от най-новите програми на Философски факултет

   

Стартира от учебната 2016/17г. Предназначена за кандидати с бакалавърска степен по Психология, за бакалаври или магистри с хуманитарна специалност, медицина, стоматология, фармация, здравни грижи.

Подробна информация за кандидатстването в програмата можете да намерите тук

Untitled-18

 

Философският факултет е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и се обучават около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ

Специалност „Психология” към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е най-голямото академично психологическо звено в България. През последните пет години интересът към специалността нараства многократно. В рейтинговата система на висшите училища тя е на първо място и е най-желаната от кандидат-студентите. Обучението в трите степени (бакалавър, магистър и доктор) е акредитирано от НАОА с най-високата оценка.

Получените знания, натрупаният опит, изградените професионални умения и компетентности са гаранция за отлична професионална реализация и успешно кариерно развитие на завършилите студенти.

 

Untitled-5

ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО

Untitled-6

Психология на здравето е бързо развиваща се научноизследователска и приложна област. Акцентът в тази сфера е върху психологическите, поведенческите, социално-икономическите и организационните предпоставки на здравното поведение. При изучаването на детерминантите на здравето и болестта, както и в по-широкия контекст на грижите за подобряване на здравето, се прилагат различни психологически подходи и методи. В консултантската си практика здравните психолози използват теоретично и емпирично обосновани принципи за промяна на убежденията, поведението и социалните условия, свързани със здравето и болестта. Основните цели в психологията на здравето са:

 

 

Capture4569

Разработване и приложение на теории и подходи за:

 • ролята на поведението за развитие на болестта,
 • прогнозиране на бъдещо здравно поведение,
 • взаимовръзките между психология и физиология,
 • ролята на психичното функциониране, когато сме бол-ни,
 • ролята на психологическите фактори при лечението,
 • промяна на здравното поведение,
 • справяне в стресова ситуация.

Практическо приложение:

 • промоция на здраве,
 • промяна на нездравословния начин на живот,
 • превенция на болестите чрез:
 • промяна на убежденията и нагласите,
 • управление на стреса и стратегиите за справяне,
 • поведенчески интервенции и обучения,
 • повишаване качеството на живот и чувството за благополучие,
 • оптимизиране на здравната грижа и система.
 • психология на здравето поддържа междудисциплинарни връзки с медицинските, хуманитарните, социалните и педагогическите научни области.

Образователните програми на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ покриват европейските стандарти за качество. Университетът е лидер в обучението и научноизследователската дейност и развива добри практики в управлението и използването на науката за жизнените цели на обществото и отделния човек.

Магистърската програма по Психология на здравето в СУ „Св. Климент Охридски“ има за цел да подготви специалисти, които да извършват широк кръг от консултантски и изследователски дейности в сферата на социалните и здравните политики.

Програмата е ориентирана към разширяване и задълбочаване на базисни теоретични и изследователски познания, към развитие и усъвършенстване на професионалната компетентност, като е обвързана тематично и с актуални обществено значими проблеми. Програмата дава възможност за развиване и на по-тясна специализация в рамките на психологията на здравето.

В магистърската програма се развиват знания и умения, необходими за диагностично-експертна и консултативна дейност за намиране на адаптивни решения на индиви-дуално, групово и обществено равнище.

Завършилите програмата придобиват професионална компетентност за:

 • психологически консултации,
 • работа с хора със здравословни проблеми и хронични заболявания,
 • промяна на поведението и адаптация в мултикултурна среда,
 • провеждане на фундаментални и приложни психологически изследвания,
 • разработване и прилагане на програми за здравно образование.

Изследователската и проектна дейност в магистърската програма по Психология на здравето се подпомага от учебно-научната лаборатория по Междукултурни изследвания на човешкото развитие и психичното здраве към Катедрата по Обща, експериментална и генетична психология на Философски факултет.

Студентите имат и възможност да участват в различни форми на студентска мобилност по програма „Еразъм +“.

Untitled-19

ДИПЛОМА

Завършилите програмата получават квалификацията „магистър по психология на здравето“ и придобиват право на диагностична дейност и консултантска практика, свързана с превенцията на болестите, подобряване на здравето, повишаване на качеството на живот, управление и оптимизиране на социалната и здравна политика. Дипломата дава възможност за кандидатстване и продължение на обучението по психология в образователна и научна степен „доктор“.

 

СТРУКТУРА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Срок на обучение:

 • 3 семестъра за студенти с бакалавърска степен по Психология,
 • 5 семестъра за студенти с бакалавърска степен по хуманитарна специалност, медицина, фармация, стоматология, здравни грижи и др.

Условия за прием:

 • бакалавърска степен по Психология или друга хуманитарна специалност,
 • средният успех от семестриалните и държавните изпити (или оценка от дипломна работа) да е „добър“ или по-висок,
 • събеседване (интервю) с кандидатите.

Структура на обучението:

Обучението преминава през специализиран модул от задължителни и избираеми дисциплини и завършва със защита на дипломна работа (магистърска теза). Студентите без образователна степен „бакалавър” по Психология изучават базов модул от задължителни психологически дисциплини с продължителност два семестъра. След завършването му продължават обучението си в специализирания модул.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Завършилите магистърската програма по Психология на здравето могат да се реализират в:

 • държавни, общински и частни здравни и социални служби,
 • дневни и рехабилитационни центрове,
 • образователни институции,
 • медицински и фармацевтични компании,
 • изследователски центрове и институти,
 • неправителствени организации.

Магистрите по Психология на здравето могат да работят като експерти и консултанти с цел прилагане на програми и практики за подобряване на здравето, превенция на болестите, оптимизиране на системите за здравна грижа и образование, повишаване на качеството на живота.

Изучавани дисциплини

Untitled-5

Задължителни дисциплини от специализиран модул

• Психология на здравето - културални аспекти • Клинична психология на здравето • Позитивна психология и здраве • Статистически методи в психология на здравето за напреднали • Здравни политики • Сън и здраве • Палиативни грижи и хронична болест • Стигма и предразсъдъчни отношения • Етика и здравна политика • Качествени изследователски методи в психологията на здравето • Здравословният начин на живот - новата религия • Културни модели на екзистенциалните преживявания • Съзнание и човешко поведение • Управление на поведението в личния и професионалния живот • Парасуицидно и суицидно поведение • Психология на емоционалните регулации • Психология на здравето в късна зряла възраст • Тормоз и виктимизация от връстниците • Човешкото тяло: социокултурни контексти •

Избираеми дисциплини от специализиран модул

• Технологии, здраве и благополучие • Идеографични техники за проучване на личностни особености • Подготовка и управление на европейски проекти • Социология на медицината и здравеопазването • Психосоциално развитие и здраве в ранна зряла възраст • Философия на храненето • Личностни детерминанти на здравното поведение • Социално-икономически детерминанти на здравето и благополучието • Психология на виртуалния свят • Психосоциално развитие и здраве в средна зряла възраст • Социални политики • Удоволствието - норма, патология • Психологически аспекти на кърменето • Бебето в отношенческата система - психично развитие и здраве • Реинтеграция на хора със сърдечно-съдови и онкологични заболявания • Социална работа и социална терапия • Професионален стрес и превенция на здравето в организацията • Ранно детско развитие - норма и патология • Специализирани изследователски инструменти в психологията на здравето • Практикум •

Untitled-61

Базов модул за студенти без бакалавърска степен по психология

• Диференциална психология и индивидуална психологическа диагностика • Психология на развитието в детско-юношеска възраст • Клинична психология • Въведение в психология на здравето • Базисни статистически методи в психологията • Психология на развитието на възрастните • Когнитивна психология • Социална психология • Психология на личността • Експериментален дизайн и изследователски методи в психологията •