Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Mеждународна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“

   

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

INVITATION

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

APPLICATION FORM

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, организирана от Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания към Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“ при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Проблемните области на конференцията обхващат изследователски и приложни перспективи и тенденции в трудовата и организационна психология и в управлението на човешките ресурси в бизнеса, публичната сфера, политиката, социалната сфера, образованието, сигурността.

Тематични направления:

 • Лидерство, организационно развитие и ефективност
 • Управление и развитие на човешките ресурси
 • Крос-културен мениджмънт и организационна култура
 • Предприемачество, иновации и поведенческа икономика
 • Личност, благополучие и здраве в организацията

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

 • Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

Членове:

 • Доц. д.пс.н. Йоана Янкулова
 • Доц. д-р Емилия Алексиева
 • Гл. ас. д-р Вихра Найденова
 • Гл. ас. д-р Василка Баничанска
 • Гл. ас. д-р Николай Димитров
 • Гл. ас. д-р Дамяна Иванова
 • Ас. Найден Николов

Организационен секретар:

 • Д-р Валерия Витанова

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател:

 • Акад. проф. д-р Миряна Радович-Маркович – Факултет по Бизнес икономика и предприемачество, Сърбия

Членове:

 • Проф. д.с.н. Цветан Давидков – СУ „Св. Климент Охридски“, България
 • Акад. проф. д-р Славко Каравидич - Факултет по Бизнес икономика и предприемачество, Сърбия
 • Акад. проф. д-р Хасан Ханич – Белградска Банкова Академия, Сърбия
 • Проф. д.ф.н. Владимир Шалаев – Поволжский Държавен Технологически Университет, Русия
 • Проф. д.пс.н. Толя Стоицова – Нов Български Университет, България
 • Проф. д.пс.н. Бойко Ганчевски – Академия на МВР, България
 • Проф. д-р Валери Стоянов – Варненски Свободен Университет, България
 • Проф. д-р Георги Карастоянов – Военна Академия „Г. С. Раковски“, България
 • Доц. д-р Алмат Нурадинов – Евразийски Национален Университет, Астана, Казахстан
 • Доц. д-р Георги Апостолов – ЮЗУ „Неофит Рилски“, България
 • Доц. д-р Антоанета Христова – Институт за изследване на населението и човека, БАН, България
 • Доц. д-р Тамара Ахрямкина – Самарски филиал на МГПУ, Русия
 • Д-р Душан Гогольевич - Факултет по Бизнес икономика и предприемачество, Сърбия
 • Д-р Йован Зубович – Институт за Икономически науки, Белград, Сърбия

Научен секретар:

Гл. ас. д-р Вихра Найденова

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

На участниците в конференцията ще бъде предоставен сборник с резюмета на всички доклади на хартиен носител по време на регистрацията.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в електронен сборник „Лидерство и организационно развитие“ на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Всеки автор може да участва с два доклада (самостоятелно или в съавторство) на български, английски или руски език.

Докладите от конференцията, проведена през 2015 г., са достъпни на следния линк: http://press-su.com/public ftp/incoming/62/895/Sbornik full Book.pdf

Дати и място на провеждане

16 - 19 юни 2016 г.

Творчески дом „Китен“ на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Китен

Адрес: гр. Китен 8183, ул. „Странджа“ 22

Тел.: 0550 36 154, 0550 36 917

GSM: 0878 849 820

Е-mail: tdkiten@gmail.com

Регистрация:

Първа регистрация: 16.06.2016 г. от 17:00 ч. до 19:00 ч. в ТД „Китен“

Втора регистрация: 17.06.2016 г. от 9:00 ч. до 11:00 ч. в ТД „Китен“

Откриване на конференцията: 11:00 ч. на 17.06.2016 г. в Конферентна зала, ТД „Китен“

Срокове

 • За изпращане на заявка и резюме: 15 април 2016 г.
 • За изпращане на докладите (word и pdf): 15 май 2016 г.
 • Потвърждение за приемане на доклада: 30 май 2016 г.
 • За превеждане на таксата за правоучастие и получаване на програма на конференцията: 7 юни 2016 г.

Такса за правоучастие

(включва разходите за публикуване на докладите, кафе-паузи и коктейл за участниците):

 • За български граждани: 80 лв.
 • За докторанти: 40 лв.
 • За участници без доклад: 40 лв.
 • За студенти: 20 лв.
 • За чуждестранни гости: 80 €

Таксата следва да бъде преведена с платежно нареждане на банкова сметка:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Банка: БНБ – ЦУ София

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

BIC код: BNBGBGSD

В графата „Основание за плащане“ задължително да се посочи: Такса за участие в Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, Философски факултет.

Контакти за информация

Заявките за участие и докладите трябва да бъдат изпратени на:

Е-mail: leadership.conference2016@phls.uni-sofia.bg

Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания

Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, блок 4, каб. 217

Д-р Валерия Витанова

Тел.: 02 8005 111, вътр. 290

Технически изисквания към докладите

 1. Общ обем – не повече от 8 страници.
 2. Оформянето на доклада е в следния вид:
 • Заглавие на български език – Font Size 14, in Capital Letters, Center, Bold;
 • Двете имена на автора (авторите) с научно звание и научна степен, месторабота и e-mail – на български език – Font Size 14, Lower case, Center, Bold;
 • Празен ред;
 • Заглавие на английски език – Font Size 14, in Capital Letters, Center, Bold;
 • Двете имена на автора (авторите) с научно звание и научна степен, месторабота и e-mail – на английски език – Font Size 14, Lower case, Center, Bold;
 • Празен ред;
 • Резюме на български език – Font Size 10, First Line: 1 cm, Bold;
 • Ключови думи на български език (до пет) – Font Size 10, Bold;
 • Празен ред;
 • Резюме на английски език – Font Size 10, First Line: 1 cm, Bold;
 • Kлючови думи на английски език (до пет) – Font Size 10, Bold;
 • Празен ред;
 • Текст на доклада – Font Size 12;
 1. Текстовата част на докладите трябва да е оформена съгласно следните изисквания:
 • Шрифт – Times New Roman 12;
 • Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm;
 • Paper Size – A4;
 • Line Spacing – Single;
 • First Line: 1 cm.
 1. Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнено вдясно;
 2. Графиките да имат номерация и наименование – под тях, подравнено вдясно;
 3. Цитирането на литературните източници в текста да бъде в кръгли скоби, в следния вид: (Фамилното име на автора, Година на издаване, страница/и)
 4. Библиографската справка се прилага в края на доклада, както следва:
 • При непериодични печатни издания: Автор / Колективен автор /Редактор (Година на издаване). Заглавие. Местоиздаване: Издателство.
 • При периодични печатни издания: Автор / Колективен автор /Редактор (Година на издаване). Заглавие. В: Източник, брой / том, страници, Местоиздаване: Издателство.
 • Електронни носители и уеб адреси: Автор (автори), „Заглавие на материала“ (в кавички), Заглавие на целия труд (в курсив или подчертано), Дата на публикацията; <Точен адрес на източника - в триъгълни скоби>; (Дата на достъп - в кръгли скоби).
 1. Име и e-mail на автора (авторите) – за обратна връзка от Организационния комитет.
 2. Организаторите си запазват правото да не публикуват доклади, които не отговарят на тематиката и на посочените изисквания.

Желаещите да бъдат настанени в ТД „Китен“ могат да открият необходимата информация на web: https://www.unisofia.bg/index.php/bul/universitet_t/drugi_zvena/uchebno_nauchnibazi/tvorcheski_dom_kiten

Информация за настаняване в други хотели в гр. Китен в близост до ТД „Китен“:

 • Семеен хотел Georgia – e-mail: petq_kiten@abv.bg; тел.: 0887 478 262
 • Семеен хотел Флора – e-mail: flora_kiten@abv.bg; тел.: 0888 255 172
 • Семеен хотел Джоко – тел.: 0895 612 997
 • Семеен хотел Gergana – e-mail: villa_gergana@abv.bg; тел.: 0887 202 592 web: www.villagergana-kiten.com
 • Семеен хотел Бюти – web: www.beautykiten.com; тел.: 0899 422 081
 • Хотел Йоан – тел.: 0889 333 392; 0888 906 920
 • Хотел Diamond Kiten – web: www.diamantkiten.bg; тел.: 0884 085 809