Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по журналистика и масова комуникация / Журналистика

   

Квалификационна характеристика - Журналистика редовно обучение

Учебен план - Журналистика редовно обучение

Квалификационна характеристика - Журналистика задочно обучение

Учебен план - Журналистика задочно обучение

При бакалавърската степен обучението се провежда по учебна програма, в която учебните дисциплини са групирани в три модула – задължителни, избираеми (с лятна практика по избрания медиапрофил) и факултативни дисциплини. Студентите се обучават в три медийни профила - печат и агенционна журналистика, радио и телевизия - като специализацията става по избор след завършен втори семестър, и три тематични профила - икономическа и вътрешнополитическа журналистика, международна журналистика и културна журналистика - за четвърти семестър, изборът се извършва след завършен трети семестър.
Дисциплините от задължителния модул са въвеждащите курсове от областта на медиите и масовата комуникация, социалните науки, филологията.
Задължителните дисциплини от учебния план на специалността „Журналистика” гарантират усвояването на базисния обем от познания по специалността.
Избираемите дисциплини са разпределени в три изборни специализации (медийни профили), чрез които се въвежда профилиране на студентите в различните сфери на медиите, напълно в духа на изискванията на Закона за висшето образование.

Избираемите медиапрофили са:

  • Печат и агенционна журналистика;
  • Радио;
  • Телевизия;

Медиапрофилът “Печат и агенционна журналистика” дава на студентите необходимите теоретични знания и професионални умения в областта на периодичния печат, информационните агенции и редакционно-издателския процес.
Медиапрофилът включва курсове върху изразните средства и особеностите на творческия процес в печатните медии и информационните агенции. Студентите овладяват писането, редактирането и представянето на журналистически текстове за пресата и агенциите, запознават се със спецификите на работата в различните типове печатни медии, с тяхната организация, структура, мениджмънт, с техниката и технологията на производството им. Комплексността на обучението по печат включва овладяване на принципите на графичния дизайн и формообразуването на вестници, списания и книги, на компонентите на образната журналистика, на компютърните системи в печата и новите електронни технологии.
Обект на специално преподавателско внимание са тенденциите в световните печатни медии и в агенционната журналистика, както и промените, настъпили в нашата преса през последните години. Студентите практикуват усвоените знания и умения в учебения вестник - със свой печатен и електронен вариант.

Медиапрофилът “Радио” дава на студентите знания за спецификата на радиокомуникацията, за изразните средства на радиото, за жанровете и формите на радиожурналистиката, за принципите на радиопрограмирането. Паралелно с това студентите получават комплекс от умения в подготовката и изпълнението на различни радиоформи, в звуковия монтаж, в музикалните решения. Интегрална част от обучението е придобиването на практически опит в областта на информационните и аналитичните радиожанрове и на радиорекламата.
Медиапрофилът дава познания за радиопрактиката по света, за тенденциите в развитието на радиосистемите, за организацията, мениджмънта и маркетинга им. Интензивното развитие на локалните радиостанции у нас увеличава потребността от журналисти, подготвени за работа в медии със специфични оферти и публики. Студентите практикуват в учебните радиостудиа и в действащото университетско радио Алма Матер, което поддържа за нуждите на учебния процес специални рубрики.

Медиапрофилът “Телевизия” дава на студентите възможност да усвоят както потребните знания за спецификата на творческия процес, изразните средства и възможности на телевизията, екранната публицистика и визуалното творчество, така и професионалните умения, свързани с работата на телевизионния журналист като репортер, коментатор и водещ, като редактор и сценарист на телевизионни предавания.
Медиапрофилът подготвя журналисти за всички редакционни звена и творчески дейности в телевизията. Той дава теоретични познания за телевизионното общуване, за структурата на телевизионната система, за организацията на журналистическия труд и производствената работа по подготовката и реализацията на телевизионните предавания и програми. Студентите практикуват в телевизионното студио на ФЖМК, в което всяка година се организира промоция на учебната продукция. Студентски творби се излъчват и в програмите на действащи български телевизии.

Факултативните дисциплини се предлагат на студентите в бакалавърската степен от всички специалности във ФЖМК и са отворени за студенти от други факултети.

Избираемите тематични профили са:

  • Вътрешнополитическа журналистика;
  • Международна журналистика;
  • Култура.

Тематичен профил „Вътрешнополитическа журналистика”
Дисциплините в този тематичен профил формират фундаментално знание за принципи, системи и структура на политическите и икономическите процеси в страната, съчетано с обучение за разпознаване и оценка на по-сериозните предизвикателства в развитието ни. Включени са лекционни курсове и семинарни занятия (упражнения) по „Политология” и „Основи на икономическата теория”, съчетани логично с дисциплините „Социални конфликти и медии”, „Преходът и медиите”, „Малцинства и журналистика”. Задачата е да се надгради полученото до този момент знание в сферата на журналистиката, медиите и комуникацията с активно въвличане в учебен процес за повече компетентност в специфични социални сфери и повече умения за анализ, оценка и критично отношение към ежедневните събития.
По време на курсовете в този профил студентите имат възможност да участват в изследователски проекти на преподавателите, ще получат по-конкретни знания за методите на емпирични проучвания и ще получат компетентни насоки за разследванията си в специфичните области на социалния ни живот.
Преподавателски състав: доц. д-р Луливера Кръстева (водеща тематичния профил), проф. дсн Петранка Филева, доц. д-р Мария Дееничина, доц. д-р Светлозар Кирилов.

Тематичен профил „Международна журналистика”
Искате да знаете “Къде сме ние?” в съвременния сложен и взаимно обвързан свят. Искате да знаете дали медийният глобус съвпада с познатия ни географски глобус. Искате да разберете дали две държави на двата “края” на света възприемат събитията еднакво. Искате да научите повече за историята и за съвременното развитие на държавите, съседки на България... Отговорите на тези и на много други въпроси можете да съберете като елементите на мозайка в различните курсове на тематичния профил “Международна журналистика”.
Освен че ще си изградите информирано мнение за света и за България в него, избирайки този профил, ще навлезете в спецификите и особеностите на международната журналистика. Това става възможно с изучаването на няколко основни за профила лекционни курса, които са свързани помежду си и се надграждат логично като “Световната политика в медиите” и “Балканите в съвременните международни отношения”. Комплексът от знания се обогатява с дисциплините “Политология (медии и политика)”, “Основи на икономическата теория”, “Малцинства и журналистика”.
Преподавателски състав: доц. д-р Мария Нейкова (водеща тематичния профил), проф. дсн Петранка Филева и доц. д-р Мария Дееничина, е опитен, преподавателите са диалогични и отворени за въпросите и интересите на студентите.

Тематичен профил „Култура”

Профилирането на студентите от бакалавърската степен в културата е важен момент от задълбочаването на тяхната компетентност в тази изключително интересна и фундаментална сфера. Предвидено е прецизното изучаване на дисциплините „Култура и медии”, „Литература и медии”, „Изкуство и медии”, „Интернет култура” и „Кино и медии”. Целта на този профил е редом с духовното обогатяване и ценностното ориентиране, студентите да придобият конкретни знания и практически умения в журналистиката по въпросите на културата, арт журналистиката, литературната критика, кинокритиката, медия критиката и онлайн журналистиката в контекста на съвременните културни проявления.
Завършилите профил „Култура” ще имат готовност и самочувствие за професионална реализация в редакции на печатните и електронни медии, в лайфстайл и онлайн издания и програми, в различни информационни агенции, културни институти, ведомства и др. Освен това те ще притежават солидна интелектуална и информационна база, необходима им да продължат образованието си в магистърска степен по свой избор и предпочитание, тъй като настоящият тематичен профил е и с достатъчно широк спектър.
Какво по-конкретни знания и умения могат да се получат в профил „Култура”? Това е преди всичко интерпретацията на актуални водещи художествени и естетически теми и аспекти, като връзката между медиите и журналистиката с цивилизацията, културата, субкултурата, модата, развлечението и шоубизнеса, таблоидните и светски медии, модерното и постмодерно творчество, онлайн феномените, трансформацията на традиционните изкуства във виртуални и медийни, както и тенденциите, и новите явления в литературата, най-впечатляващите прояви в киноизкуството, както зад граница, така и на родна почва.
Дисциплините и авторитетните преподаватели по тях гарантират сериозни качествени натрупвания и формиране на способности за бъдеща успешна реализация в медийното пространство и по-специално в една от най-значимите и атрактивни негови зони – културата и нейните медияморфози.
Преподавателски състав: проф. д.н. Любомир Стойков, доц. д-р Мария Попова (водещи на тематичния профил), доц. д-р Орлин Спасов, гл.ас. д-р Марин Бодаков, д-р Красимир Кастелов.

В отделен модул са включени занятията от летния практически стаж, които се провеждат в медии и други институции с информационна дейност. Те са неделима част от учебния план на специалността “Журналистика” и имат статута на задължителни дисциплини. Предвидени са 3 учебни практики с обща продължителност 540 часа.