Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по славянски филологии - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.1. Филология (Теория и история на литература – теория на литературата), обявен в ДВ, бр. 87 от 19.10.2021 г.