Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по славянски филологии - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по професионално направление 2.1. Филология (Български език – морфология, синтаксис и корпусна лингвистика), обявен в ДВ, бр. 9 от 02.02.2016 г