Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по славянски филологии - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по професионално направление 2.1. Филология (Български език – Лексикология), обявен в ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.

   

Кандидат: доц. д-р Надежда Иванова Михайлова-Сталянова