Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по славянски филологии - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по професионално направление 2.1. Филология (Бълг. л-ра от Осв. до II-та световна война – мемоаристика, жанрология, титрология, литература за деца и юноши), обявен в ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г.