Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по славянски филологии - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.1 Филология (Антропология на българите. Български фолклор), обявен в ДВ, бр. 54 от 29.06.2021 г.