Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по славянски филологии - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по проф. направление 2.1. Филология (Слав. езици. Руски език - Лингводидактика и превод), обявен в ДВ, бр. 24 от 17.03.2023