Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по славянски филологии - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици. Исторически синтаксис на руския език и текстология), обявен в ДВ, бр. 21 от 18.03. 2016 г.