Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по славянски филологии - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1. Филология – Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (новогръцка литература), обявен в ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г.