Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по славянски филологии - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по литература...), обявен в ДВ, бр. 54 от 29.06.2021 г.