Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по славянски филологии - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език), обявен в ДВ, бр. 22 от 16.03.2021 г.