Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по славянски филологии - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по проф. направление 2.1. Филология (Българска литература – Българска литература от I-та световна война до наши дни. Литература за деца и юноши), обявен в ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.