Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по педагогика - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, в област Социални науки, по професионално направление 3.4 Социални дейности (Консултиране и професионално ориентиране в социалната работа с деца и семейства), обявен в ДВ, бр. 54 от 29.06.2021 г.