Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по педагогика - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, по професионално направление 1.2 Педагогика (ИКТ в образованието, електронно обучение на обучаеми със специални образователни потребности), обявен в ДВ бр. 57/26.06.2020 год.