Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Одобрени проекти по Наредба 3 – 2016 г.

   

I. ОБЩОФАКУЛТЕТСКИ ПРОЕКТИ

Съфинансиране на XVIII Симпозиум по полимери с международно участие.
Ръководител: доц. д-р Елена Василева
2059 лв
ЯМР-лабораторията на ФХФ – осигуряване на консумативи за техническа изправност и изследователска дейност.
Ръководител: доц. д-р Росица Николова
3000 лв

 

II. ТЕМАТИЧНИ ПРОЕКТИ

Модифицирани със златни наночастици (Au-NP) бинерни смесено-метални оксиди с подобрени фотокаталитични свойства.
Ръководител: д-р Йоана Захариева
2500 лв
Синтез на нов клас нафталенови багрила и пигменти съдържащи пет- и шестчленни хетероцикли.
Ръководител: д-р Юлиан Загранярски
2500 лв
Mетабономни изследвания при новородени в българската популация.
Ръководител: доц. д-р Мария Иванова
2500 лв
Мотивация и нагласи на студентите за избор на специалности във Факултета по химия и фармация: анализ на индикатори в Рейтинговата система на висшите училища в България, проблеми и препоръки.
Ръководител: доц. д-р Милена Кирова
2500 лв
Метилимидазол функционализирани сорбенти за специационен анализ на хром, базиран на високо селективна твърдофазна екстракция на Cr(VI).
Ръководител: д-р Таня Йорданова
2500 лв
Тотален синтез и структурно охарактеризиране на бензоксазолонови алелохимикали и техни серни биоизостери.
Ръководител: гл. ас. д-р Мариана Герова
2500 лв
Дизайн и синтез на потенциални специфични субстрати за туморния промотор сепраза.
Ръководител: доц. д-р Донка Ташева
2000 лв
Синтез, охарактеризиране и фотокаталитична активност на Au - ZnO нанокристалeн фотокатализатор.
Ръководител: доц. д-р Пенка Василева
2000 лв
Някои изследвания върху проби от звездовиден полиметилметакрилат.
Ръководител: проф. д-р Антон Апостолов
2000 лв
Извличане на благородни метали от електронен скрап и рафинирането им до продукти с висока чистота. Охарактеризиране и анализ на получените чисти вещества.
Ръководител: д-р Цветомил Войславов
2000 лв
Получаване и охарактеризиране на комплекси на включване на ибупрофен и β-циклодекстрин.
Ръководител: д-р Цвета Химитлийска
2000 лв
Получаване и охарактеризиране на биосъвместими хибридни наноструктури от железен оксихидроксид за биомедицински приложения.
Ръководител: доц. д-р Георги Йорданов
1500 лв

 

III. ПРОЕКТИ В ПОДКРЕПА НА ДОКТОРАНТИ

Изследвания върху предимствата на некласически противотуморни препарати на основата на платинови комплекси – нови PtIV комплекси с N,O- съдържащи лиганди.
Ръководител: доц. д-р Галина Генчева
2000 лв
Синтез и охарактеризиране на нов клас 1,5-бензоксазепинови производни с потенциална биологична активност.
Ръководител: доц. д-р О. Петров
2000 лв
Определяне на вграждането на редкоземни йони в шпинелни структури чрез неутронна дифракция.
Ръководител: проф. д-р М. Миланова
1500 лв