Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Научна и международна дейност 2007 - 2012 г.

   

За периода 2007–2012 г., активността на преподавателския състав на ХФ се изразява в следните количествени показатели: участие в национални конференции, школи и други – 277, участия в международни форуми – 434, издадени монографии, сборници, книги, учебници – 70, публикувани научни статии – 1099, одобрени проекти на НФНИ и участие в договорни тематики на НИС, СУ – 121, одобрени проекти по международни програми – 41, участие в краткосрочни и дългосрочни специализации в чужбина – 70. Защитените дисертации за научна степен “доктор” и “доктор на науките” - 67.

Научноизследователската дейност на преподавателския състав на ОТД във ФХФ за периода 2007-2012 г.:

Обобщени количествени показатели за научно изследователска дейност на преподавателите на за последните 5 години (2008-2012):

Научни публикации на един преподавател – 10.6

Учебници и учебни помагала на един преподавател – 0.55

Относителен дял на научни публикации в чужбина – 69%

Брой на рецензии, отзиви, цитати – средно по 3000 на година за ФХФ или средно по 28 на преподавател на година само от реферирани списания (по данни от Science Citation Index: SCI. Philadelphia: Institute for Scientific Information (ISI)).