Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Конкурс за подбор на млади учени

   

 

Нов конкурс за подбор на млади учени, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти - 2“ от средствата, отпуснати на Факултета по химия и фармация към СУ

 

Срок за подаване на документите: от 26.09. до 14.10.2022 г. (вкл.)

 

Факултетът по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява нов конкурс за подбор на млади учени, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти - 2“ от средствата, отпуснати на Факултета по химия и фармация към СУ.

 

Обща сума за подпомагане на МУ: 25933,94 лв

Категория Млади учени
Вече назначени в СУ Новоназначени
Изискване за образование Завършена първа магистърска степен не по-рано от 01.09.2013 г. и непридобита ОНС „доктор“ към момента на кандидатстване.*
Трудови правоотношения със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Актуално Допълнително споразумение към трудов договор със СУ Декларират, че нямат трудов договор със СУ към момента на кандидатстване
Тип на трудовия договор, който ще бъде сключен със СУ 4 ч. на ден 8 ч. на ден
Допустими разходи за месечни възнаграждения на МУ 500 лв с включени осигуровки от работодателя 1200 лв с включени осигуровки от работодателя
Допустими разходи за изпълнение на научно изследователската програма (командировки, закупуване на материали, консумативи, информационни продукти, компютри, принтери, и др.) До 1000 лв за целия период До 2000 лв за целия период
Период на проектното предложение (10 месеца) 1 ноември 2022 г. до 31 август 2023 г.

*При придобиване на ОНС „Доктор“ по време на изпълнение на програмата, трудовият договор на лицето ще бъде прекратен

 

Кандидатите за позиция по конкурса за „млад учен“ трябва да покриват минималните национални изисквания според ЗРАСРБ за заемане на длъжността „асистент“ (ако нямат ОНС „доктор“) или „главен асистент“ (ако притежават ОНС „доктор“).

Допустими кандидати, които имат трудов договор със СУ и отговарят на изискванията за млад учен:

 • Заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум 6 месеца стаж преди датата на кандидатстване)
 • Докторанти, отчислени с право на защита
 • Докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум 6 месеца преди датата за кандидатстване в организацията бенефициент
 • Специалисти с висше образование

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Декларации (2 бр.) по образец [ 1 ; 2 ],
 • Актуално Допълнително споразумение към трудов договор със СУ за кандидатите в трудови правоотношения със Софийски университет,
 • Попълнен формуляр за проектно предложение с финансов план
 • Писмено съгласие от страна на ръководителя на кандидата, който трябва да е хабилитирано лице на основен трудов договор с ФХФ-СУ, че се ангажира да осигури условия за изпълнение на научно-изследователската дейност, заложена в проектното предложение на кандидата.
 • Списък на публикациите от 01.01.2018 г. до деня на подаване на документите подредени в реда: Публикации в (а) Научни издания с импакт фактор; (б) Научни издания реферирани и индексирани в Web of Science или Scopus; (в) Книги или сборници от конференции. Към всяка публикация се указва web-адрес, на който тя е достъпна (ако е приложимо).
 • Списък с цитатите в Web of Science или Scopus за периода след 01.01.2018 (ако е приложимо).
 • Списък на подадените заявки за патенти, получените удостоверения за патенти, подадените заявки за полезни модели и получените удостоверения за полезни модели и web-адреса, на който са достъпни (ако е приложимо).
 • Списък на проектите, в които е участвал кандидатът след 01.01.2018 г, в реда: (а) Международни; (б) Национални; (в) Университетски.
 • Списък на участията в международни и национални конференции, проведени след 01.01.2018 г. и web-адрес, от който е видно, че кандидатът е съавтор на представеното научно съобщение (ако е приложимо).
 • Списък на други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка, получени след 01.01.2018 г.: награди, грамоти, дългосрочни специализации в чужбина и др.
 • Материали с доказателствен характер:
  • Хартиено (или сканирано) копие на публикациите, за които не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни.
  • Копия от документите, доказващи участието на кандидата в подадена заявка/удостоверение за патент/полезен модел, ако не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни.
  • Копия на заглавните страници на проектите и страницата със списъка на научния колектив, в които кандидатът е участвал.
  • Копия от подадените резюмета на постерите и докладите, представяни на международни и национални конференции, ако не може да бъде посочен web-aдрес, от който може да се види, че кандидатът е съавтор на представеното научно съобщение..
  • Копия от наградите, грамотите и документите, доказващи дългосрочни специализации в чужбина на кандидата.

 

Документи се приемат от 25.08.2022 г. до 13.09.2022 г. всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес:

Гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 1,

Факултет по химия и фармация, етаж 1, каб. 106 или 107

гл. инсп. Катерина Миланова

Сканирани документи се приемат на имейл адрес: dskm@chem.uni-sofia.bg.

 

Забележка: Оригинални документи се изискват само от спечелилите кандидати, преди подписване на трудовите договори.