Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Следдипломна квалификация / Обща информация

   

 

Правилник за структурата и дейността на сектора за
Следдипломна квалификация в СУ

 

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С този Правилник се определят реда и условията за провеждане на следдипломна квалификация в Софийския университет.

1.1. Обучението за следдипломна квалификация в различните видове и форми се организира от Сектора за следдипломна квалификация, който е общоуниверситетско обслужващо звено.

1.2. Целите и задачите на следдипломната квалификация се осъществяват от научно-преподавателския състав на Университета, академичните ръководства на всички нива и другите университетски служби.

1.3. Различните видове и форми СДК са предназначени за дипломирани специалисти от всички образователно-квалификационни степени, както и за студенти, едновременно с придобиването на тези степени.

1.4. Основни функции на Сектора за СДК са:

1.4.1. Организира разработването, обсъждането и утвърждаването на вътрешните правила и необходимата документация;

1.4.2. Осъществява маркетингова и рекламна дейност;

1.4.3. Извършва контрол и координация на звената в Университета, ангажирани с тази дейност;

1.4.4. Издава на успешно завършилите различните видове и форми СДК документи, според държавните стандарти.

РАЗДЕЛ ІІ. ВИДОВЕ И ФОРМИ СДК

2.1. Видове следдипломна квалификация:

2.1.1. Краткосрочна професионална квалификация – до един семестър;

2.1.2. Професионална квалификация за повишаване на придобитата квалификация по дадена специалност – специализация;

2.1.3. Професионална квалификация – педагогическа специализация за присъждане на професионално-квалификационни степени на учители, съгласно съществуващата нормативна уредба;

2.1.4. Професионална квалификация за придобиване на нова или допълнителна квалификация;

2.1.5. Професионална квалификация за придобиване на квалификация УЧИТЕЛ, съгласно съществуващата нормативна уредба.

2.2. Форми на обучение:

2.2.1.Според начина на обучение:

- задочна форма на обучение /комбинирана или очно-задочна/;

2.2.2.Според организацията:

- групово обучение;

- индивидуално обучение.

РАЗДЕЛ ІІІ. УЧЕБЕН ПРОЦЕС

3.1. Същността и продължителността на обучението в различните видове и форми СДК се определя от учебните планове и програми, разработени целево от специализираните учебни и научни звена, съвместно със заявителя /потребителя/.

3.2. Формите на учебната работа са:

3.2.1.За групово обучение:

- лекции, семинари, упражнения, трейнинги, консултации, курсови работи, практика, самостоятелна работа;

3.2.2. За индивидуално обучение:

- консултации, упражнения, посещения на лекции, самостоятелна работа, курсови работи, практика;

3.3. Начини на завършване на различните видове и форми СДК:

3.3.1.Краткосрочни форми – събеседване, дискусии, обсъждане на казуси;

3.3.2. Специализации – изпити, защита на дипломен проект или държавен изпит;

3.3.3. Допълнителна или нова квалификация – изпити, държавни изпити, защита на дипломен проект.

3.3.4. Срок за дипломиране – най-късно до 3 години след изтичане на срока на специализацията.

3.4. Хорариумът при различните видове и форми СДК се определя от специализираното учебно звено, като се спазва принципа на еквивалентност с хорариума на редовната форма на обучение – 750 часа годишна аудиторна заетост.

3.4.1. Задочна форма – минимум 50% от редовната;

3.4.2. Индивидуално обучение – минимум 25% от предвидения хорариум за съответния вид и форма на обучение.

3.4.3. Краткосрочни курсове – в зависимост от продължителността при 5-6 часа аудиторна заетост на ден.

3.4.4. Учебните планове и програми се разработват и предлагат от научните ръководители на курсове или индивидуално обучавани, приемат се от катедрените съвети и се утвърждават от Деканите на Факултети.

3.5. Документи за завършване:

3.5.1. Дългосрочни форми /повече от един семестър/– свидетелство за професионална квалификация.

3.5.2. Краткосрочни форми /до един семестър/ - удостоверение

РАЗДЕЛ V. ПРЕПОДАВАТЕЛИ

5.1. Следдипломните квалификации се провеждат с наличния научно-преподавателски състав на СУ. При необходимост се привличат и висококвалифицирани специалисти /практици/ и други преподаватели.

5.2. Годишната заетост на щатните преподаватели може да се допълва с учебна натовареност по СДК, до 30% от норматива, като часовете над норматива се хоноруват.

5.3. Хоноруването на часовете по СДК се осъществява на база решение на Деканското ръководство, като се спазват изискванията по т.7.4., и се утвърждава от Ректора:

5.3.1. Един час лекции се хонорува като хонорарът за 1 час упражнения /консултации/ се умножава по коефициент, не по-малък от 1,5;

5.3.2. Провеждането на изпит се заплаща в размер на 50% от предвидената сума за един час упражнения /консултации/ за изпитан курсист;

5.3.3. Участие в комисия за защитата на дипломна работа или държавен изпит се заплаща в размер на предвидената сума за един час упражнения /консултации/ за изпитан курсист;

5.3.4. Ръководството на дипломна /курсова/ работа се заплаща в размер, не по-малък от сумата, предвидена за 20 часа упражнения;

5.3.5. Рецензията на дипломна работа се заплаща в размер на сумата за проведени 5 часа упражнения /консултации/;

5.3.6. Научното ръководство на курс се заплаща в размер, не по-малък от сумата, предвидена за 40 ч. упражнения за редовна форма на обучение, а за задочна форма – 50% от часовете за редовната форма;

5.3.7.Научното ръководство на курсист при индивидуално обучение се заплаща в размер, не по-малък от сумата, предвидена за 20 ч. упражнения за редовната форма на обучение, а за задочната форма – 50% от часовете за редовната форма.

РАЗДЕЛ VІ. КУРСИСТИ

6.1. За курсисти в различните видове и форми на СДК се зачисляват:

6.1.1. Завършили висше образование /всички образователно-квалификационни степени/;

6.1.2. Студенти /по време/ на придобиването на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, по преценка на Деканските ръководства.

6.2. Документи за кандидатстване за СДК:

6.2.1. Заявление /молба/ до Ректора;

6.2.2. Копие от дипломата за съответната степен на образование.

6.3. Права и задължения на курсистите /специализантите/:

6.3.1. Да ползват материалната база на Университета по време на обучението;

6.3.2. При възможност да ползват студентските общежития на хотелски начала;

6.3.3. Да посещават редовно учебните занятия по установените учебни програми;

6.3.4. Да уреждат предварително отношенията си с работодателя, съгласно чл.233 и 234 от кодекса на труда.

РАЗДЕЛ VІІ. ФИНАНСИРАНЕ

7.1. Издръжката на квалификационните форми е за сметка на възложител /спонсора/ или на самия курсист.

7.2. Финансирането се осигурява чрез подписване на договори между Ректора на Софийския университет и възложителя или обучавания.

7.3. Таксите за СДК се фиксират в договора, който СУ “Св. Климент Охридски” сключва с възложителя или обучавания / Приложение № 2 / на базата на взаимно договаряне.

7.3.1. Размерът на таксите се предлага от Деканското ръководство, съгласува се със Зам.-ректора по учебната дейност и се утвърждава от Ректора.

7.3.2. Размерът на таксите за чуждестранни специализанти, обучаващи се за срок, не по-малък от една година, се определя със заповед на Ректора на база постановление на Министерския съвет.

7.3.3. Размерът на таксите за чуждестранни специализанти, обучаващи се за срок, по-малък от една година, се предлага от Деканското ръководство, съгласува се със Зам.-ректора по учебната дейност и се утвърджава от Ректора.

7.4. Постъпващите средства за СДК се разпределят по примерна план-сметка /Приложение № 1/, както следва:

7.4.1. Средства за хонорари на преподавателите – до 60% от размера на таксата.

7.4.2. Средства за ДОО, съгласно предвидените по закон данъци и осигурителни вноски;

7.4.3. Средства за въстановяване на разходите за обучението, за разширяване и подобряване на материалната база, за усъвършенстване на процеса на обучение, консумативи и други административни нужди.

7.4.5. Средствата по т.7.4.3. се разпределят за общоуниверситетски нужди (ОУН) и за нуждите на факултета (ФН) в съотношение 30% към 70%.

7.5. Частта на средствата за факултета се изразходва по решение на Деканското ръководство с участието на ръководителите на курсове, като 10% от нея се натрупват като фонд за експлоатационна поддръжка и консумативи на сградите, в които се провеждат курсовете.

7.6. Осчетоводяването на средствата от СДК се осъществява от счетоводителите на факултетите под контрола на административно-счетоводния отдел на Университета.

7.7. При сключване на договори за съвместна дейност, осчетоводяването може да се осъществява от счетоводството на организацията – заявител при условията на сключен съответен договор, като приходът за Софийския университет съставлява не по-малко от 20% от таксата за курсист.

РАЗДЕЛ VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Правилникът се приема на основание чл.25, ал.3, чл.43, чл.69,70 и чл.71 от ЗВО и ПМС № 215/12.08.2004 г.

8.2. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му от Академичния съвет на СУ с решение по протокол № 3 / 17.11.2004 г., т. 10.