Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / Възможности за обучение по Проект BG05M2OP001-2.009.0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

   

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В рамките на Проект BG05M2OP001-2.009.0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, се организират обучения, които са безплатни и отворени за всички преподаватели, млади учени, изследователи, докторанти, пост-докторанти, специализанти, работещи в изследователския сектор на университета.

Повече информация можете да откриете - ТУК

За допълнителна информация и въпроси относно курсовете, моля да се свържете с г-жа Ирена Черешарова (на имейл адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg)