Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ/ КОМУНИКАЦИЯ по три проекта BG05M2OP001-2.009-0013; BG05M2OP001-2.009-0028; BG05M2OP001-2.009-0005; по ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 по две обособени позиции

   

Обособена позиция № 1: Услуги, свързани с организиране на пресконференции, публикации в медии, изработка, доставки и монтаж на брандирани информационни и промоционални материали и информационни табели;

Обособена позиция № 2: Изработка и доставка на брандирани информационни и промоционални материали, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

 

Срок за получаване на оферти: 30.10.2017г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 31.10.2017г. 10:00 ч., Ректорат - Зала 2

Променен срок за получаване на оферти: 13.11.2017 г. до 17:30 ч.

Променена дата за отваряне на оферти: 14.11.2017 г. 13:30 ч., Ректорат - Зала 2