Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / СТРОИТЕЛСТВО НА НОВА СГРАДА КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОЕКТ УНИТЕ

   

Срок за получаване на оферти: 20.07.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 21.07.2020 г., 12:00 ч., Ректорат - Зала 1

Решение РД 40-136/10.06.2020 г.

15.06.2020г.

Обявление за поръчка

15.06.2020г.

Документация

15.06.2020г.

Приложения към документацията за участие

15.06.2020г.

Приложение №6 - ЕЕДОП

15.06.2020г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

15.06.2020г.

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП (етап I)

15.06.2020г.

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП (етап II)

26.06.2020г.

Разяснения с изх.№ 72-00-1262/13.07.2020г.

13.07.2020г.

Разяснения с изх.№ 72-00-1279/14.07.2020г.

14.07.2020г.

Протокол от работата на комисията

30.10.2020г.

Доклад с вх.№ 70-58-136/30.10.2020г.

30.10.2020г.

Решение РД 40-258/30.10.2020г.

30.10.2020г.

Обявление за възложена поръчка

08.01.2021г.

Договор 80-09-240/11.12.2020г.

08.01.2021г.

Приложение № 1 – Технически спецификации на Възложителя

08.01.2021г.

Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя

08.01.2021г.

Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя

08.01.2021г.

Приложение № 4 - Списък на членовете на персонала и ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението

08.01.2021г.

Приложение № 5 – Образец на Констативен протокол за допълнителни количества и нови видове СМР

08.01.2021г.

Приложение № 6 – Образец на Заменителна таблица

08.01.2021г.

Приложение № 7 - Образец на приемно-предавателен протокол за СМР

08.01.2021г.

Обявление за изменение с ID 1040432

27.12.2022г.

Допълнително споразумение с вх.№ 80-09-342/20.12.2022г.

27.12.2022г.