Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 10 обособени позиции

   

Обособена позиция №1: „Доставка на хляб и хлебни изделия”

Обособена позиция №2: „Доставка на мляко и млечни продукти”

Обособена позиция №3: „Доставка на месо и продукти от месо”

Обособена позиция №4: „Доставка на риба”

Обособена позиция №5: „Доставка на пилета и продукти от пилешко месо”

Обособена позиция №6: „Доставка на тестени и сладкарски изделия”

Обособена позиция №7: „Доставка на зеленчукови и плодови консерви”

Обособена позиция №8: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”

Обособена позиция №9: „Доставка на други храни”

Обособена позиция №10: „Доставка на напитки”

 

Срок за получаване на оферти: 17.12.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 18.12.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 2

 

Решение РД-40-217/ 12.11.2019 г.

15.11.2019 г.

Обявление за поръчка

15.11.2019 г.

Документация

15.11.2019 г.

Техническа Спецификация

15.11.2019 г.

Проект на договор

15.11.2019 г.

Образци на документи

15.11.2019 г.

Приложения към техническо предложение

15.11.2019 г.

Приложения към ценово предложение

15.11.2019 г.

Приложение ЕЕДОП

15.11.2019 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

15.11.2019 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-2585/10.12.2019 г.

10.12.2019 г.

Протокол 1

10.01.2020 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-373/ 18.02.2020 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

18.02.2020 г.

Протокол 2

28.02.2020 г.

Протокол 3

28.02.2020 г.

Протокол 4

28.02.2020 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-39 /28.02.2020 г.

28.02.2020 г.

Решение РД 40-41/ 28.02.2020 г. по Обособена позиция № 1

28.02.2020 г.

Решение РД 40-42/ 28.02.2020 г. по Обособена позиция № 2

28.02.2020 г.

Решение РД 40-43/ 28.02.2020 г. по Обособена позиция № 3

28.02.2020 г.

Решение РД 40-44/ 28.02.2020 г. по Обособена позиция № 4

28.02.2020 г.

Решение РД 40-45/ 28.02.2020 г. по Обособена позиция № 5

28.02.2020 г.

Решение РД 40-46/ 28.02.2020 г. по Обособена позиция № 6

28.02.2020 г.

Решение РД 40-47/ 28.02.2020 г. по Обособена позиция № 7

28.02.2020 г.

Решение РД 40-48/ 28.02.2020 г. по Обособена позиция № 8

28.02.2020 г.

Решение РД 40-49/ 28.02.2020 г. по Обособена позиция № 9

28.02.2020 г.

Решение РД 40-50/ 28.02.2020 г. по Обособена позиция № 10

28.02.2020 г.

Решение РД 40-151/ 22.06.2020 г. за отмяна на влязло в сила Решение по Обособена позиция № 7

22.06.2020 г.

Договор 80-09-83/ 12.06.2020 г. с "МИРА ФУУД" ЕООД за Обособена позиция № 1

09.07.2020 г.

Договор 80-09-84/ 12.06.2020 г. с "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД за Обособена позиция № 2

09.07.2020 г.

Договор 80-09-89/ 12.06.2020 г. с "ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД" ЕООД за Обособена позиция № 3

09.07.2020 г.

Договор 80-09-90/ 12.06.2020 г. с "ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД" ЕООД за Обособена позиция № 4

09.07.2020 г.

Договор 80-09-88/ 12.06.2020 г. с "ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД" ЕООД за Обособена позиция № 5

09.07.2020 г.

Договор 80-09-91/ 12.06.2020 г. с "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД за Обособена позиция № 6

09.07.2020 г.

Договор 80-09-85/ 12.06.2020 г. с "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД за Обособена позиция № 8

09.07.2020 г.

Договор 80-09-86/ 12.06.2020 г. с "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД за Обособена позиция № 9

09.07.2020 г.

Договор 80-09-87/ 12.06.2020 г. с "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД за Обособена позиция № 10

09.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка

09.07.2020 г.

Договор 80-09-123/23.07.2020 г. с "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД за Обособена позиция № 7

07.08.2020 г.

Обявление за възложена поръчка

07.08.2020 г.

Допълнително споразумение с изх. №80-09-47/15.03.2022г.

16.03.2022 г.

Допълнително споразумение с изх. №80-09-48/15.03.2022г.

16.03.2022 г.

Обявление за изменение

16.03.2022 г.

Обявление за изменение

16.03.2022 г.

Допълнително споразумение с изх. №80-09-148/22.06.2022г.

25.08.2022 г.

Допълнително споразумение с изх. №80-09-151/24.06.2022г.

25.08.2022 г.

Обявление за изменение

25.08.2022 г.

Обявление за изменение

25.08.2022 г.