Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Периодична доставка на хартия, тонери, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   

Обособени позиции:

  1. Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия;
  2. Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства;
  3. Доставка на канцеларски материали;
  4. Доставка на консумативи и аксесоари за офис техника;
  5. Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Срок за получаване на оферти: 13.05.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 14.05.2020 г., 14:00 ч., Ректорат - Зала 2

 

Коригиран срок за получаване на оферти: 01.06.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 02.06.2020 г., 14:00 ч., Ректорат - Зала 1

Решение РД-40-74/ 01.04.2020 г.

06.04.2020 г.

Обявление за поръчка

06.04.2020 г.

Документация

06.04.2020 г.

Проект на договор

06.04.2020 г.

Образци на документи

06.04.2020 г.

Приложение ЕЕДОП

06.04.2020 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

06.04.2020 г.

Разяснения с изх.№72-00-769/29.04.2020г.

29.04.2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение РД 40-100/29.04.2020г.

30.04.2020г.

Методическо указание на АОП

30.04.2020г.

Протокол №1

13.07.2020г.

Съобщение с изх.№ 72-00-1627/03.09.2020г. за отваряне на плик с надпис "Предлагани ценови параметри"

03.09.2020 г.

Протокол №2

27.10.2020г.

Доклад с вх.№ 70-58-134/27.10.2020г.

27.10.2020г.

Решение РД 40-247/27.10.2020г. по Обособена позиция №1

27.10.2020г.

Решение РД 40-248/27.10.2020г. по Обособена позиция №2

27.10.2020г.

Решение РД 40-249/27.10.2020г. по Обособена позиция №3

27.10.2020г.

Решение РД 40-250/27.10.2020г. по Обособена позиция №4

27.10.2020г.

Решение РД 40-251/27.10.2020г. по Обособена позиция №5

27.10.2020г.

Договор: №80-09-221/01.12.2020г. с "Тик Компютърс" ЕООД по Обособена позиция №1

16.12.2020г.

Договор: №80-09-222/01.12.2020г. с "Тик Компютърс" ЕООД по Обособена позиция №2

16.12.2020г.

Договор: №80-09-224/01.12.2020г. с Кооперация "Панда" по Обособена позиция №3

16.12.2020г.

Договор: №80-09-223/01.12.2020г. с "Тик Компютърс" ЕООД по Обособена позиция №4

16.12.2020г.

Договор: №80-09-225/01.12.2020г. с "Офис Консумативи" ООД по Обособена позиция №5

16.12.2020г.