Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Основен ремонт на помещения, находящи се във Факултета по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.002-0012 по ОП „НОИР"

   

Срок за получаване на оферти: 20.03.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 21.03.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - зала 2