Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Осигуряване на материали за публичност и информация за нуждите на проект УНИТе"

   

Срок за получаване на оферти: 05.04.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 08.04.2019 г., 16:30 ч., Ректорат - Зала 1

 

Удължен срок за получаване на оферти: 22.04.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 23.04.2019 г., 16:30 ч., Ректорат - Зала 1

Решение РД 40-36/ 28.02.2019 г.

04.03.2019г.

Обявление за поръчка

04.03.2019г.

Документация

05.03.2019г.

Образци на документи

05.03.2019г.

Приложение №7

05.03.2019г.

Приложение №8

05.03.2019г.

Проект на договор

05.03.2019г.

Приложение ЕЕДОП

05.03.2019г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

05.03.2019г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-542/15.03.2019г.

15.03.2019г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

20.03.2019г.

Коригирана Документация

20.03.2019г.

Коригирани Образци на документи

20.03.2019г.

Разяснения с изх.№ 72-00-616/26.03.2019г.

26.03.2019г.

Покана за отваряне на плик с надпис "Предлагани ценови параметри" с изх.№ 72-00-1128/11.06.2019г.

11.06.2019г.

Протокол

26.07.2019г.

Доклад 70-58-88 от 26.07.2019г.

26.07.2019г.

Решение РД 40-126/26.07.2019г. по Обособена позиция №1

26.07.2019г.

Решение РД 40-127/26.07.2019г. по Обособена позиция №2

26.07.2019г.

Решение РД 40-128/26.07.2019г. по Обособена позиция №3

26.07.2019г.

Договор 80-09-158/18.10.2019г. с Кооперация "Панда"

05.11.2019г.

Договор 80-09-157/18.10.2019г. с "Ивентиво" ЕООД

05.11.2019г.

Договор 80-09-156/18.10.2019г. с "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД

05.11.2019г.

Обявление за Възложена поръчка

05.11.2019г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 960767

18.02.2020г.