Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Организиране на лятна школа за нуждите на проект BG05M2OP001-2.009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“

   

Срок за получаване на оферти: 05.07.2018г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 06.07.2018г. 11:00 ч., Ректорат - Зала 1