Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Изпълнение на мерки за комуникация и публичност по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център за компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   

 

Обособена позиция № 1 „Изработване и доставка на печатни рекламни и промоционални материали“; О

бособена позиция № 2 „Разработване и поддръжка на интернет страница на проекта“;

Обособена позиция № 3 „Осигуряване на логистика за провеждането на две официални церемонии и заключителна пресконференция по проекта“;

Обособена позиция № 4 „Публикации и участия в национални медии“

 

Срок за получаване на оферти: 07.01.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 08.01.2019 г., 13:30 ч., Ректорат - Зала 1.

Решение РД 40-191/19.11.2018г.

22.11.2018г.

Обявление за поръчка

22.11.2018г.

Документация

22.11.2018г.

Образци на документи

22.11.2018г.

Проект на договор по Обособена позиция №1

22.11.2018г.

Проект на договор по Обособена позиция №2

22.11.2018г.

Приложение ЕЕДОП

22.11.2018г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

22.11.2018г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-2221/03.12.2018г.

03.12.2018г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-2229/04.12.2018г.

04.12.2018г.

Разяснения с Их.№ 72-00-2258/07.12.2018г.

07.12.2018г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с Изх.№ РД 40-214/06.12.2018г.

10.12.2018г.

Коригирана Документация

11.12.2018г.

Протокол №1

18.02.2019г.

Покана за отваряне на пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с Изх.№ 72-00-444/05.03.2019г.

05.03.2019г.

Протокол №2

12.04.2019г.

Протокол №3

12.04.2019г.

Доклад с Вх.№ 70-58-31/12.04.2019г.

12.04.2019г.

Решение РД 40-56/12.04.2019г. по Обособена позиция №1

12.04.2019г.

Решение РД 40-55/12.04.2019г. по Обособена позиция №2

12.04.2019г.

Договор 80-09-18/14.02.2019г.

20.06.2019г.

Договор 80-09-79/20.05.2019г.

20.06.2019г.

Договор 80-09-89/13.06.2019г.

20.06.2019г.

Договор 80-09-90/14.06.2019г.

20.06.2019г.

Обявление за Възложена поръчка

20.06.2019г.