Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР,

   

изготвяне на технически паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върхови постижения с финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. включваща две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Лабораторен комплекс, находящ се в кампуса на СУ „Св. Климент Охридски“ в район „Лозенец“, с цел преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда от Ремонтна работилница в Лабораторен комплекс, проектиране и изпълнение на нови Електро, ВиК и ОВК инсталации, саниране, разполагане на ново оборудване

Обособена позиция № 2: Помещения (лаборатории ), находящи се в ФХФ и ФзФ към СУ „Св. Климент Охридски“

 

Срок за получаване на оферти: 06.07.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 07.07.2020 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

Решение РД 40-117/ 27.05.2020 г.

01.06.2020 г.

Обявление за поръчка

01.06.2020 г.

Документация

01.06.2020 г.

Образци на документи

01.06.2020 г.

Приложение ЕЕДОП

01.06.2020 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

01.06.2020 г.

Протокол № 1

07.08.2020 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-1644/ 09.09.2020 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

09.09.2020 г.

Протокол № 2

06.10.2020 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-121/ 06.10.2020 г.

06.10.2020 г.

Решение РД 40-230/ 06.10.2020 г.

06.10.2020 г.

Договор 80-09-216/ 20.11.2020 г. по ОП 1, с ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ- ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ

11.12.2020 г.

Договор 80-09-231/ 08.12.2020 г. по ОП 2, с ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ ЕООД

11.12.2020 г.

Обявление за възложена поръчка

11.12.2020 г.