Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка на Система за плазмено отлагане на наноструктури и третиране на флуиди, във Физически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по две обособени позиции

   

Обособена позиция № 1 Доставка на система за плазмено отлагане на наноструктури;

Обособена позиция № 2 Доставка на система за плазмено третиране на флуиди.

 

Срок за получаване на оферти: 22.01.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 23.01.2019 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1.

Решение РД 40-221/14.12.2018г.

17.12.2018г.

Обявление за поръчка

17.12.2018г.

Документация

18.12.2018г.

Образци на документи

18.12.2018г.

Проект на договор

18.12.2018г.

Приложение ЕЕДОП

18.12.2018г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

18.12.2018г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

18.12.2018г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (Етап 2)

28.12.2018г.

Съобщение с изх.№ 72-00-303/ 12.02.2019 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

12.02.2019 г.

Протокол 1

11.03.2019 г.

Протокол 2

11.03.2019 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-20/ 11.03.2019 г.

11.03.2019 г.

Решение РД 40-39/ 11.03.2019 г.

11.03.2019 г.

Договор 80-09-51/ 12.04.2019 г. с "ЛАБПРИМ" ЕООД, обособена позиция 1

30.04.2019 г.

Договор 80-09-46/ 05.04.2019 г. с "ХРОМА" ООД, обособена позиция 2

30.04.2019 г.

Обявление за възложена поръчка

30.04.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 951019

23.12.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 951022

23.12.2019 г.