Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка на материали и консумативи с общо и специфично предназначение за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика

   

Срок за получаване на оферти: 09.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 10.09.2019 г., 10:00 ч., Ректорат - Зала 2

Решение РД-40-129/ 26.07.2019г.

29.07.2019г.

Обявление за поръчка

29.07.2019г.

Документация

31.07.2019г.

Техническа спецификация и Приложения към Техническо и Ценово предложение

31.07.2019г.

Проект на договор

31.07.2019г.

Образци на документи

31.07.2019г.

Приложение ЕЕДОП

31.07.2019г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

31.07.2019г.

Протокол №1

30.09.2019г.

Съобщение с изх.№ 72-00-2168/ 21.10.2019 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

Протокол №2

04.11.2019г.

Протокол №3

04.11.2019г.

Доклад с №70-58-125/04.11.2019г.

04.11.2019г.

Решение РД 40-215/04.11.2019г.

04.11.2019г.

Договор 80-09-204/11.12.2019г. с Химтекс ООД по обособена позиция №2

19.12.2019г.

Договор 80-09-201/10.12.2019г. с Лабимекс АД по обособена позиция №1

19.12.2019г.

Договор 80-09-203/11.12.2019г. с Инова Комерс ЕООД по обособена позиция №5

19.12.2019г.

Обявление за Възложена поръчка с ID 949665

19.12.2019г.

Обявление за приключен договор с № 12-00-268 от 26.08.2020г.

15.09.2020г.