Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ

   

1. Позиция: Везни;

2. Позиция: Бъркалки;

3. Позиция: Уреди с нагряване и охлаждане;

4. Позиция: Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение;

5. Позиция: Оптически уреди;

6. Позиция: Уреди за детекция и анализ;

7. Позиция: Уреди за измерване на лъчения;

8. Позиция: Уреди, използвани в електротехниката.

 

Срок за получаване на оферти: 31.10.2017г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 01.11.2017г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 2

Променен срок за получаване на оферти: 16.11.2017г. до 17:30 ч.

Променена дата за отваряне на оферти: 17.11.2017г., 14:00 ч. Ректорат - Зала "Яйцето"

 

Решение за откриване

25.09.2017г.

Обявление за поръчка

25.09.2017 г.

Документация

25.09.2017 г.

Образци на документи

25.09.2017 г.

Проект на Рамково Споразумение

25.09.2017 г.

Проект на Договор

25.09.2017 г.

Техническа Спецификация - Невалиден образец

25.09.2017 г.

Приложение към Техническо Предложение - Невалиден образец

25.09.2017 г.

Приложение към Ценово Предложение - Невалиден образец

25.09.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение

11.10.2017 г.

Коригирана Техническа Спецификация

11.10.2017 г.

Коригирано Приложение към Техническо Предложение

11.10.2017 г.

Коригирано Приложение към Ценово Предложение

11.10.2017 г.

Разяснения с изх.№72-00-1394 от 17.10.2017г.

17.10.2017 г.

Разяснения с изх.№72-00-1464 от 26.10.2017г.

26.10.2017 г.

Разяснения с изх.№72-00-1530 от 06.11.2017г.

06.11.2017 г.

Разяснения с изх.№72-00-1542 от 07.11.2017г.

07.11.2017 г.

Разяснения с изх.№72-00-1564 от 09.11.2017г.

09.11.2017г.

Протокол № 1

16.03.2018 г.

Протокол № 2

16.03.2018 г.

Доклад с вх. № 70-58-48/ 15.03.2018 г.

16.03.2018 г.

Решение № РД -40-48 от 16.03.2018 г. за определяне на изпълнител и сключване на Рамково споразумение

16.03.2018 г.

Решение РД 40-72 от 11.05.2018 г. за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение

11.05.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-92/ 24.04.2018 г. с „БИОПЛАСТ“ ЕООД по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5 и 6

18.05.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-93/ 24.04.2018 г. с „БИОСИСТЕМИ“ ООД по обособени позиции 2, 3, 4, и 6

18.05.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-94/ 24.04.2018 г. с „ЛАБИМЕКС“ АД по обособени позиции 1, 2, 3 и 4

18.05.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-95/ 24.04.2018 г. с „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД по обособена позиция 2

18.05.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-96/ 24.04.2018 г. с „РИДАКОМ“ ЕООД по обособени позиции 1 и 2

18.05.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-97/ 24.04.2018 г. с „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5 и 6

18.05.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-101/ 04.05.2018 г. с „ЛАБТЕХ“ ЕООД по обособени позиции 1, 2 и 3

18.05.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-114/ 11.05.2018 г. със „САЙЪНТАКТ-БГ“ ООД по обособена позиция 2

18.05.2018 г.

Обявление за Възложена поръчка , сключени Рамкови споразумения и прекратена по обособени позиции № 7 -Уреди за измерване на лъчения и № 8 - Уреди, използвани в електротехниката.

18.05.2018 г.

 

Договор № 80-09-140/ 12.06.2018 г. с „ЛАБИМЕКС“ АД по обособена позиция 1 Везни

20.06.2018 г.

Договор № 80-09-142/ 12.06.2018 г. с „БИОПЛАСТ“ ЕООД по обособена позиция 2 Бъркалки

20.06.2018 г.

Договор № 80-09-143/ 12.06.2018 г. с „БИОПЛАСТ“ ЕООД по обособена позиция 3 Уреди с нагряване и охлаждане

20.06.2018 г.

Договор № 80-09-144/ 12.06.2018 г. с „БИОПЛАСТ“ ЕООД по обособена позиция 4 Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение

20.06.2018 г.

Договор № 80-09-145/ 12.06.2018 г. с „БИОПЛАСТ“ ЕООД по обособена позиция 5 Оптически уреди

20.06.2018 г.

Договор № 80-09-146/ 12.06.2018 г. с „БИОПЛАСТ“ ЕООД по обособена позиция 6 Уреди за детекция и анализ

20.06.2018 г.

Обявление за Възложена поръчка, сключени Договори.

20.06.2018 г.