Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Доставка на химически материали и консумативи за нуждите на проект BG05M2OP001-2.009- 0028"

   

 

Обособена позиция № 1 „Доставка на неорганични химикали с общо предназначение“

Обособена позиция № 2 „Доставка на органични химикали с общо предназначение“

Обособена позиция № 3 „Доставка на органични разтворители“

Обособена позиция № 4 „Доставка на химикали със специфично предназначение“

Обособена позиция № 5 „Доставка на консумативи с общо предназначение“

Обособена позиция № 6„Доставка на консумативи със специфично предназначение“

Обособена позиция № 7 „Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови принадлежности“

 

 

Срок за получаване на оферти: 30.01.2018г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 31.01.2018г. 11:00 ч., Ректорат - Зала 1