Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на СУ ”Св. Климент Охридски”" по две обособени позиции

   

Обособена позиция № 1 Оборудване на две дигитални микроскопски лаборатории за микробиология за Биологическия факултет

Обособена позиция № 2 Оборудване на лаборатория по фармакогнозия към Факултет по химия и фармация

Срок за получаване на оферти: 25.01.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 28.01.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.

 

Решение РД 40-223/19.12.2018г.

21.12.2018г.

Обявление за поръчка

21.12.2018г.

Документация

21.12.2018г.

Техническа Спецификация по ОП1

21.12.2018г.

Техническа Спецификация по ОП2

21.12.2018г.

Образци на документи

21.12.2018г.

Проект на договор по Обособена позиция №1

21.12.2018г.

Проект на договор по Обособена позиция №2

21.12.2018г.

Техническо предложение по ОП1

21.12.2018г.

Техническо предложение по ОП2

21.12.2018г.

Ценово предложение по ОП1

21.12.2018г.

Ценово предложение по ОП2

21.12.2018г.

Приложение ЕЕДОП

21.12.2018г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

21.12.2018г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-98/15.01.2019г.

15.01.2019г.

Протокол №1

26.02.2019г.

Съобщение с изх.№ 72-00-579/21.03.2019 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

21.03.2019 г.

Протокол №2

04.04.2019г.

Протокол №3

04.04.2019г.

Доклад с Вх.№70-58-27/04.04.2019г.

04.04.2019г.

Решение РД 40-52/04.04.2019г. по Обособена позиция №1

04.04.2019г.

Решение РД 40-51/04.04.2019г. по Обособена позиция №2

04.04.2019г.

Договор №80-09-63/09.05.2019г. по Обособена позиция №1

31.05.2019г.

Договор №80-09-62/09.05.2019г. по Обособена позиция №2

31.05.2019г.

Обявление за Възложена поръчка

31.05.2019г.