Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване в съществуващите лаборатории на СУ «Св. Климент Охридски» за нуждите на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономик

   

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на йонен хроматограф

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Фурие спектрометър (FTIR спектрометър)

Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на луминометър за мултиплексен анализ

Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на спектрометър за динамично разсейване на светлината

Обособена позиция 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на cone and plate вискозиметър

Обособена позиция 6: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Брюстер ъглов микроскоп

Обособена позиция 7: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сканираща електрохимична микроскопска система (SECM)

Обособена позиция 8: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прахов рентгенов дифрактометър с температурна камера

Обособена позция 9: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на плазмени източници

Обособена позиция 10: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на спектрофотометри

Обособена позиция 11: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ултразвуков процесор 750W със заглушител и микросонда

Обособена позиция 12: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на епифлуоресцентен микроскоп със софтуер

Обособена позиция 13: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на друго общо оборудване и оборудване с общо лабораторно предназначение

Обособена позиция 14: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични метеорологични станции

Обособена позиция 15: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на преносим рентгено-флуоресцентен спектрометър

Обособена позиция 16: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на газов хроматограф с тройноквадруполен масспектрометър (GC/MS/MS)

Обособена позиция 17: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на анализатор за Общ органичен въглерод и общ азот

 

Срок за получаване на оферти: 13.01.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 14.01.2020 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

НОВ СРОК за получаване на оферти: 24.01.2020 г. до 17:30 ч.

НОВА ДАТА за отваряне на оферти: 27.01.2020 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

Решение РД 40-236/ 06.12.2019 г.

09.12.2019 г.

Обявление за поръчка

09.12.2019 г.

Документация

11.12.019 г.

Образци на документи

11.12.2019 г.

Проект на договор

11.12.2019 г.

Приложение ЕЕДОП

11.12.2019 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

11.12.2019 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

11.12.2019 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (Етап 2)

18.12.2019 г.

Разяснения с изх.№ 72-00-2686/ 20.12.2019 г.

20.12.2019 г.

Разяснения с изх.№ 72-00-2695/ 23.12.2019 г.

23.12.2019 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 12-00-220/ 20.12.2019 г.

27.12.2019 г.

Разяснения с изх.№72-00-88/ 14.01.2020г.

14.01.2020 г.

Разяснения с изх.№72-00-109/ 16.01.2020г.

16.01.2020 г.

Съобщение по чл.203 от ЗОП с изх.№ 72-00-142/20.01.2020г.

20.01.2020 г.

Информация при производство по обжаляване с ID 955219

20.01.2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 40-31/ 19.02.2020 г.

19.02.2020 г.

Протокол №1

09.03.2020 г.

Протокол №1.1

19.03.2020 г.

Покана за отваряне на плик с надпис "Предлагани ценови параметри" с изх.№ 70-87-31/08.04.2020 г.

08.04.2020 г.

Покана за отваряне на плик с надпис "Предлагани ценови параметри" с изх.№ 72-00-757/ 27.04.2020 г.

27.04.2020 г.

Протокол №2

30.04.2020 г.

Протокол №3

30.04.2020 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-51/29.04.2020г.

30.04.2020 г.

Решение № РД 40-96/29.04.2020г.

30.04.2020 г.

Договор №80-09-92/15.06.2020г. по Обособена позиция №3

25.06.2020 г.

Договор №80-09-79/05.06.2020г. по Обособена позиция №4

25.06.2020 г.

Договор №80-09-80/05.06.2020г. по Обособена позиция №5

25.06.2020 г.

Договор №80-09-81/05.06.2020г. по Обособена позиция №6

25.06.2020 г.

Договор №80-09-78/05.06.2020г. по Обособена позиция №7

25.06.2020 г.

Договор №80-09-97/17.06.2020г. по Обособена позиция №9

25.06.2020 г.

Договор №80-09-98/17.06.2020г. по Обособена позиция №10

25.06.2020 г.

Договор №80-09-95/15.06.2020г. по Обособена позиция №11

25.06.2020 г.

Договор №80-09-93/15.06.2020г. по Обособена позиция №12

25.06.2020 г.

Договор №80-09-94/15.06.2020г. по Обособена позиция №14

25.06.2020 г.

Договор №80-09-96/15.06.2020г. по Обособена позиция №17

25.06.2020 г.

Обявление за възложена поръчка

25.06.2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение РД 40-153/23.06.2020 г.

25.06.2020 г.

Протокол №2.1

06.07.2020 г.

Протокол №3.1

06.07.2020 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-80/06.07.2020г.

06.07.2020 г.

Решение № РД 40-167/06.07.2020г.

06.07.2020 г.

Покана за отваряне на плик с надпис "Предлагани ценови параметри" с изх.№ 72-00-1303/16.07.2020 г.

16.07.2020 г.

Протокол №1.3

27.07.2020 г.

Протокол №2.3

27.07.2020 г.

Доклад с вх.№70-58-94/24.07.2020г.

27.07.2020 г.

Решение РД 40-186/24.07.2020г.

27.07.2020 г.

Договор №80-09-137/06.08.2020г. по Обособена позиция №8

26.08.2020 г.

Договор №80-09-136/06.08.2020г. по Обособена позиция №15

26.08.2020 г.

Обявление за Възложена поръчка

26.08.2020 г.

Договор №80-09-159/06.08.2020г. по Обособена позиция №1

11.09.2020 г.

Договор №80-09-158/06.08.2020г. по Обособена позиция №2

11.09.2020 г.

Договор №80-09-157/06.08.2020г. по Обособена позиция №16

11.09.2020 г.

Обявление за Възложена поръчка

11.09.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-267/26.08.2020г.

15.09.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-280/17.09.2020г.

17.09.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-289/07.10.2020г.

07.10.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-304/30.10.2020г.

30.10.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-305/30.10.2020г.

30.10.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-306/30.10.2020г.

30.10.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-314/16.11.2020г.

18.11.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-315/19.11.2020г.

19.11.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-319/23.11.2020г.

23.11.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-324/03.12.2020г.

04.12.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-330//18.12.2020г.

23.12.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-331//18.12.2020г.

23.12.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-1//04.01.2021г.

04.01.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-2//04.01.2021г.

04.01.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-5//08.01.2021г.

08.01.2020 г.

Обявление за Приключен договор с изх.№ 12-00-17//25.01.2021г.

01.02.2020 г.