Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и поддръжка на автоматизирана инвертна микроскопска система за

   

наблюдение на биологични обекти за Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, по проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)“ от Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 (НПКНИ)

Срок за получаване на оферти: 15.04.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 16.04.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.