Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка и инсталиране на диагностична апаратура, включваща три обособени позиции

   

Обособена позиция № 1 Доставка на оптичен спектрометър с висока резолюция за детайлен анализ на спектъра на съставни компоненти на плазма в реално време;

Обособена позиция № 2 Доставка на газов анализатор на продукти от плазмено разлагане на метан при атмосферно налягане;

Обособена позиция № 3 Доставка на аргонов лазер с въздушно охлаждане, излъчващ в едночестотен режим три възможни лазерни линии – 515 nm, 488nm и 457nm и с минимална мощност на всяка една от линиите 8 mW.

 

Срок за получаване на оферти: 07.11.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 08.11.2018 г., 10:30 ч., Ректорат - зала 1.

 

Решение АОП

05.10.2018 г.

Обявление за поръчка

05.10.2018 г.

Документация

05.10.2018 г.

Проект на договор

05.10.2018 г.

Образци на документи

05.10.2018 г.

Приложение еЕЕДОП

05.10.2018 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

Разяснения с изх.№72-00-1915 от 18.10.2018 г.

18.10.2018 г.

Протокол 1

16.11.2018 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-2155/ 26.11.2018г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

26.11.2018 г.

Протокол 2

30.11.2018 г.

Протокол 3

30.11.2018 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-130/30.11.2018г.

30.11.2018 г.

Решение РД 40-208/20.11.2018г.

30.11.2018 г.

Договор 80-09-241/ 14.12.2018г. с "АСТЕЛ" ЕООД по обособена позиция 1

04.01.2019г.

Договор 80-09-252/ 20.12.2018г. с "Т.Е.А.М" ООД по обособена позиция 2

04.01.2019г.

Договор 80-09-242/ 14.12.2018г. с "АСТЕЛ" ЕООД по обособена позиция 3

04.01.2019г.

Обявление за възложена поръчка

04.01.2019г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 951031

23.12.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 951035

23.12.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 951036

23.12.2019 г.